Четвер, 13.12.2018, 04:55
Вітаю Вас Простой прохожий | RSS
Музика та навчання - сайт Dj Kvinta
Головна » Статті » Інше - різне

Філософія
Діалектика

1. предмет діалектики та її місце в структурі філософського знання.


Поняття діалектики походить від давньогрецького слова говорити або вести бесіду, дискусію тобто вміння вести бесіду. Предметною сферою діалектики завжди виступає істина, тобто діалектична суперечка є суперечкою з приводу істини. Діалектика в першопочатковому значенні розуміється як гносеологічна потреба осягнути істину. Діалектика як вчення або наука про судження у питаннях та відповідях. Бути діалектиком означає правильно поставити питання. В контексті діалектики сама діалектика починається з постановки питання. Діалектика як спосіб досягнення істини з протилежних суджень. Протилежні судження – це є герменевтичне коло щодо певної проблеми. Протилежне судження стосується одного і того самого об’єкта. Протилежне судження – це зміна якогось явища. Антономічне судження – це судження в системі утверджене. Протилежна гносеологічна суперечливість суджен. З приводу істини переноситься на буття, звідси діалектика стає вченням про буття, як онтологічні судження.

Предметом діалектики в даному випадку виступає взаємозв'язок предметів і явищ навколишнього світу. Взаємозв'язок це таке відношення між об'єктами і їх властивостями, коли зміна одного об'єкта чи його властивостей викликає зміна іншого об'єкту або його властивостей. Для глибокого розуміння взаємозв'язку явища необхідно розглядати і відособленість явищ, тобто зв'язок і відособленість взаємопов'язані між собою. Предмет діалектика - це зміна руху. Вже перші філософи визнавали мінливість або рух фундаментальної характеристикою буття. Згідно Геракліта "все тече і все змінюється." Глибоко діалектичної є ідея Епікура про мимовільному відхилення атомів. Діалектика являє собою різноманітні засоби розкриття відношення "людина-світ". Хоча на кожному конкретному етапі історії ці засоби наповняються конкретним змістом і усвідомлюються по-різному.

2. Діалектика та типи філософського світогляду.


Діалектика співвідноситься з онтологією оскільки спрямована на пошук першооснов буття відповідно до діалектичних законів в бутті є 2 основні засади мислення і буття які взаємодіють на субєктивному рівні. Звідси є актуальне питання про первинність мислення і бутя. Вирішення цього явища суть діалектичного матеріалізму.

Діалектикиа і гносеологія. Діалектичні принципи у гносеології є з необхідністю оюєктивним і субєктивним пізнанням які протиставляються одне одному. Саме у їх протистоянні народжується істинна. Пізнавальний процес є перехід кількісних змін в якісні.

Діалектика і логіка. Діалектика тлумачиться як логіка розвитку буття. Розвиток буття здійснюється за діалектичними принципами. У бутті є певна послідовність яка є логічною послідовністю. Звідси знаючи закони діалектики можна пояснити будь який процес.

3. стихійна діалектика стародавніх вчень і діалектика як мистецтво сперечатися.

Чжуан-цзи, як і Лао-цзи, вважав, що у світі речей існує невблаганний природний закон дао, відповідно до якого відбувається безупинне відновлення речей. Чжуан-цзи стверджував, що від дрібних органічних істот у воді – "цзи" – виникли тварини, а від останніх – люди. Єдиним матеріальним першопочатком – "ци" – сповнена вся Піднебесна. "Народження людини, – говорив Чжуан-цзи, – це скупчення "ци". Збирається "ци" – виникає життя; розсіюється "ци" – настає смерть, а разом зі смертю зникає і душа".

Чжуан-цзи назвав людське мислення "дзеркалом безлічі речей". У його вченні чимало діалектичних суджень. "Те, що позбавлено розходження, – стверджував він, перебуває в тім, чому притаманне розходження. Кожна річ існує як "це" і як "інше", тому що вона змінюється з кожним рухом, кожної миті". Визнаючи діалектику дійсності, Чжуан-цзи разом з тим абсолютизував єдність різноманітного, закликав "злитися" з вічно існуючим дао і байдуже ставився до земного життя. Це положення послужило одним з джерел формування релігійного даосизму на рубежі нашої ери.

Діалектика як поняття з'явилося в античній філософії (Сократ 470-399 рр.. Д.н.е.) Спочатку воно означало "мистецтво вести бесіду", міркувати й доводити, обгрунтовувати свою точку зору, мистецтво ставити питання, шукати істину шляхом зіткнення узгодження різних думок .

1) Платон представляв діалектику як метод аналізу та синтезу понять, його називають діалектиком понять. Вже перші філософи розглядали світ як єдине ціле. Предметом діалектики в даному випадку виступає взаємозв'язок предметів і явищ навколишнього світу. Взаємозв'язок це таке відношення між об'єктами та їх властивостями, коли зміна одного об'єкта або його властивостей викликає зміна іншого об'єкта або його властивостей. Для глибокого розуміння взаємозв'язку явища необхідно розглядати і відособленість явищ, тобто зв'язок і відособленість взаємопов'язані між собою. Добре про це писав Аристотель: "Природі не властиво змішуватися чого потрапило з чим попало." Зв'язки носять конкретний характер. Облік даного факту дозволяє показати неспроможність: астрології, френологіі, хіромантії и.т.д

2) Предмет діалектика - це зміна руху. Вже перші філософи визнавали мінливість або рух фундаментальної характеристикою буття. Згідно Геракліта "все тече і все змінюється." Глибоко діалектичної є ідея Епікура про мимовільному відхилення атомів.

3) Суперечливість буття (Анаксимандр, Геракліт, Зенон). Суперечливість має місце як в об'єктивному світі (суперечливість неживої і живої природи) так і в самому процесі пізнання і мислення. Кант наприклад, говорив про суперечливість мислення у своїх відомих антиномія.

4) Поняття діалектика відображає таку форму зміни як розвиток. Розвиток - це процес появи чогось нового необоротного. Існують різні трактування розвитку. У грецькій філософії була створена концепція кругообігу, згідно з якою всі схильне циклічним змінам. Цілісна концепція розвитку була створена німецькими філософами, які відкрили закони діалектики.

Арістотель розрізняв: діалектику — мистецтво сперечатися з метою встановлення істини. Засобом який спрямовує люд. до діалогічного мистецтва є логіка.

4. діалектика як метод пізнання у канта, фіхте, шелінга.


Так, в теорії пізнання Кант розвиває діалектичні ідеї у вченні про «антиномія». Проте діалектика розуму, за Кантом, - ілюзія, і вона усувається, щойно думка повертається в свої межі, обмежені пізнанням одних явищ.

Кантовська діалектика - це діалектика меж і можливостей людського пізнання: почуттів, розуму і людського розуму. Діалектика Фіхте зводиться до дослідження творчої активності Я, до взаємодії Я і не-Я як протилежностей, на основі боротьби яких відбувається розвиток самосвідомості людини. Фіхте часто говорить про людський пізнанні, про людський "Я". І природно це, людське "Я" - один з моментів єдиного діалектичного процесу. Проте в наукоученіі мова йде головним чином про нескінченну "Я". З огляду на те, що Фіхте, скасувавши реально існуючу "річ в собі", залишив тільки суб'єкт, виникло питання про побудову всієї дійсності і науки з суб'єкта. І тут вступає в силу діалектика, бо шлях, що веде від одного принципу, в даному випадку від суб'єкта, до дійсності, може бути тільки діалектичним. Діалектичний процес дійсності - одна з основних сторін наукоученія. Поряд з ним у наукоученіі дан і інший аспект: діалектичне пізнання цього процесу за допомогою рефлексії над ним. Процес пізнання не відірваний від процесу розвитку дійсності; перших є необхідним моментом останнього. У цьому моменті полягає суть ідеалістичної діалектики в системі Фіхте. Деякі дослідники бачать у філософії Фіхте в основному тільки дедукцію категорій. На їхню думку, Фіхте вирішує проблему, яку не вирішив Кант, а саме - проблему дедукції категорій з одного принципу. Така інтерпретація не містить в собі помилки, тим більше, що ці інтерпретатори підкреслюють в дедукції діалектичний метод. Але ця інтерпретація не містить в собі повною істини. Фіхте дійсно ставив собі за мету - систематизувати філософію Канта

Шеллінг переносить на природу розроблені Фіхте принципи діалектичного розвитку. Природа у нього - що стає, що розвивається дух. Філософ обгрунтував діалектіку як позитивний метод пізнання. Але спеціальної науки про діалектіку в ролі логіки вчений, звичайно, не розробляв. Для нього логіка, як і для Й. Фіхте, одна - формальна. Стосовно теорії пізнання, логіки та діалектікі німецького мислителя Е. Ільєнков справедливо зауважів: "... Ф. Шелінґ й ствердів діалектіку в статусі справжньої теорії пізнання, проте обірвав Усі Її зв'язки з логікою. Логіку ж ЙОГО позиція Повертайся знову в тій жалюгідній табору в якому вона існувала до спроба І. Канта і Й. Фіхте Її реформуваті в згоді з потребами часу ". Діалектіка в загального плані віражає собою Пліній, процесійній спосіб існування ідеального й реального світу. З такого погляду діалектіку першого й намагається, перше за все, зобразіті Ф. Шелінґ у системі трансцендентальної філософії.

5. діалектика гегеля.

Гегель розвиває діалектичну думку про те, що будь-яке начало є нерозвинений результат, а результат є розвиненим началом. Мислення починається з відчуття, походить з емпірії, але це тільки вихідний рівень мислення, початковий етап власної діяльності. Думки, поняття, категорії, що досліджуються Гегелем, утворюють щаблі мислення, що само себе визначає. Наявні загальні поняття перебувають у безперервному русі, у переходах від одних до інших аж до протиставлення самих собі. У протиставленнях понять відкривається властивість мислення здійснювати переходи від одного до іншого. Розвиток понять відбувається шляхом переходу від однобічностей, абстракцій, бідних змістовно, до понять, багатих різноплановим змістом. Гегель розглядає загальні поняття, історично сформовані у процесі пізнавального розвитку, такі, як буття, ніщо, становлення, якість, кількість, межа, сутність, тотожність, відмінність, протилежність, суперечність, необхідність, випадковість, можливість і дійсність тощо. Гегелю вдалося довести, що усі загальні поняття взаємопов'язані між собою, що вони фіксують різні ступені поглиблення людиною розуміння сутності усього існуючого. Логіка Гегеля є системою, логічна конструкція і зміст її розвиваються шляхом руху від абстрактного (буття) до конкретного (ідея). Цей метод руху логічної науки уявляється Гегелем рухом самої об'єктивності. Гегелівська ідея розвиває сама себе за правилами діалектичної тріади: теза — антитеза — синтез. Кожна логічна категорія, як і кожний розділ всього курсу логіки, як і кожна частина філософської системи, в цілому розвиваються тріадичним порядком: буття — сутність — поняття, чутливість — розсудок — розум, одиничне-особливе-всезагальне… Тріадичність самодіяльності поняття — це принцип гегелівської філософії, випливає з його діалектичного методу. Діалектичний синтез протилежностей здійснюється або підкоренням протилежних сторін, категорій третьою, вищою (причина — дія — взаємодія), або встановленням субординації (співпорядкування). Гегель відрізняв два підрівні діалектичної логіки: розсудкову діалектику, яка здатна звести разом і протиставити протилежні начала, але не може їх синтезувати, показати їх взаємопереходи, та розумну діалектику, що вміє це зробити. Розвиток останньої є найбільшим історичним досягненням Гегеля. Узагальненим виразом розумної діалектики стали три основні закони: переходу кількісних змін в якісні, єдності і боротьби протилежностей, заперечення заперечення.

6. Метафізична діалектика марксизму.

Діалектика виникла й історично розвивалась у боротьбі з метафізичним методом мислення, характерною особливістю якого є, однобічність, абстрактність, абсолютизація того чи іншого моменту у складі цілого. Конкретно сутність цієї концепції полягає у тому, що вона ігнорує багатші конкретний зміст реальних життєвих процесів і розглядає розвиток як тільки просте кількісне зростання одного і того самого, як тільки зменшення або збільшення, як повторення одних і тих самих етапів; вона не визнає розвитку як процесу виникнення нового і зникнення старою, що віджило свій вік, тобто вона заперечує якісні зміни, якісні стрибки і взаємопереходи у явищах об'єктивного світу. Метафізична концепція розглядає явища і предмети матеріального світу як ізольовані і не пов'язані між собою, як випадкове накопичення явищ і предметів.Сутність метафізичної концепції зводиться також до того, що вона заперечує внутрішнє джерело розвитку и саморозвиток. Причину розвитку природи і суспільства вона вбачає у певній зовнішній, надприродній силі.

7. Сучасні концепції діалектики.

Матеріалістична – ( рух і розвиток матерії, без руху немає розвитку) свідомість це відчуженість від матерії;

Детермінізм – буття сукупність причин і наслідків. Кожен обєкт який існує має свою причину і наслідок. Перехід причини в наслідок.

Еволюціонізм – розвиток від найпростішого до найскладнішого в діалектичному протистоянні перебуває просте і складне.

Метаморфози – повязана і із законом заперечення заперечення. Розвиток спіралеподібний.

Синергетика – в діалектичному протистоянні перебувають хаос і порядок.

Волюнтаризм – розвиток психічних явищ, заперечення попередньої волі новою.8. Логічний апарат діалектики. Проблема всезагального в діалектиці.

діалектика як логіка, як мистецтво продуктивно і вміло користуватися загальнофілософськими категоріями в ролі логічних понять, апарат теоретичного мислення. "Діалектика, — зазначає П.В.Копнін, — з часів античності набула дві різні форми: мистецтва оперування поняттями (Платон) і теоретичного осмислення самої дійсності, передусім природи (Геракліт). Ці два начала в діалектиці здавалися абсолютно гетерогенними: діалектика вчить або мислити (мистецтво оперувати поняттями), або дає розуміння, осмислення самого світу, природи його речей. Ці дві системи знання протистояли одна одній як логічне онтологічному. Але хід руху філософської думки навів на думку про їх збіг. На ідеалістичній основі це було зроблено Гегелем, марксизм продовжив і розвинув його ідеї на принципах матеріалізму. У діалектики немає інших цілей, як створити і вдосконалювати апарат для науково-теоретичного мислення, що веде до об'єктивної істини. Але, виявляється, цим апаратом є система понять, зміст яких узято з об'єктивного світу. Діалектика як осмислення природи речей і мистецтво оперування поняттями має один і той самий зміст, бо закони об'єктивного світу, оскільки вони нами пізнані, виступають одночасно законами мислення, а останні є відображенням законів об'єктивного світу"68. Варто зазначити, що автор навіть присвячує окремий параграф "Категорії — логічний апарат діалектики" з'ясуванню рис, властивих саме і тільки діалектичній логіці як категоріальному апарату філософії марксизму.

Спільність властивостей і стосунків речей виявляється у категорії загального, що фіксує об'єктивно існуючу подібність між предметами, явищами та процесами, у межах конкретної якісної визначеності. Категорія загального відображує подібність властивостей, сторін об'єкта, зв'язок між елементами, частинами даної системи, а також між різними системами. Загальність аж ніяк не нівелює індивідуальність подій. Вона тільки свідчить про те, що ця неповторна індивідуальність - конкретна форма виявлення істотно загального. Дія загального як закономірності виявляється в одиничному і через одиничне. Пізнання рухається від одиничного (конкретного) до особливого і далі до загального (наукової абстракції), до встановлення закону, потім навпаки, виходячи із загального, до пояснення і уточнення особливого й одиничного. Загальне - це об'єктивно існуюча тотожність між предметами, речами, явищами, що властива багатьом предметам, речам і явищам у рамках конкрет-H0J «кісної визначеності.

9. Форми діалкетичного простору: перехід, рефлексія, розвиток.

Рефлексія - роздум особи про саму собі, коли вона вдивляється в сокровенні глибини свого внутрішнього духовного життя. Не рефлексуючи, людина не може усвідомити того, що відбувається в його душі, на його внутрішньому духовному світі. Рефлексія занурює нас в глибину нашого самозвеличання. Тут важливі постійні підсумовування скоєного. Оскільки людина розуміє себе як розумна істота, рефлексія належить його природі, його соціальній наповненості через механізми комунікації: рефлексія не може зародитися в надрах відособленої особи, поза комунікацією, поза залученням до скарбів цивілізації і культури людства.

Важливим принципом діалектики є принцип розвитку, тобто розуміння розвитку як вічного і нескінченного процесу зміни старого новим, одних явищ і процесів іншими. Безперервний рух і розвиток, взаємоперетворення і перебудова предметів і явищ -- це одна зі значних рис і форм буття матеріального світу,] бо рух і розвиток є необхідною і суттєвою, невід'ємною властивістю матерії, без якої вона не може існувати.Рух – будь яка зміна. Розвиток, однак, розглядається як рух у певному напрямку, переважно як рух поступовий, прогресивний, висхідний. Це значить, що будь-який предмет, явище, система, як і весь світ взагалі, не просто змінюються, а завжди переходять у нові стани, що раніше не існували, ніколи не повторюють з абсолютною точністю стани, які вже існували. Прехід – зміна кількості в якість і навпаки.

10. Буття, сутність, дійсність як сфери реалізації діалектичного процесу.

Сутність – завданням діалектики є схопити в понятті сутність предмета, що визначити сутність треба визначити межі предмета. Буття – діалектика причетна до пошуку істини, законів розвитку буття, впорядковує буття. Діалектика дає можливість пізнання суті, через знання ми можемо пояснити все будь яку систему (дійсність).

11. Перехід як форма діалектики в бутті. Взаємоперехід кількості і якості.

Діалектика не лише розкриває внутрішнє джерело розвитку. Формулюючи закон взаємного переходу кількісних змін у якісні, вона пояснює також, як відбувається цей розвиток.

Будь-який предмет має певну якість, що відрізняє його від інших предметів, і певну кількість, що характеризує його щодо величини, об'єму, ваги тощо. Якість виявляє притаманну речам специфіку, визначеність, що тотожне з їхнім буттям і відрізняє їх від інших речей у певній системі зв'язків. Кількість характеризує ступені розвитку, це відношення якісно тотожних речей як дискретних одиниць певної множини. Ця категорія відображує загальне і однорідне у якостях речей і явищ, завдяки чому вони виявляються порівнюваними. Кожна окрема річ має багато властивостей, єдність яких виявляє ЇЇ якість. Коли предмет втрачає якусь якість, він втрачає також і відповідні властивості, що опосередковано виявляли його сутність-у системі стосунків. Таким чином, якість речі - це ніби межі її буття, за якими вона вже є чимось іншим. Якісні і кількісні зміни мають свої особливості. Перша особливість кількісних змін полягає у тому, що вони не призводять до раптової зміни якості предмета або явища. Спочатку якість і кількість поводять себе незалежно, якість не реагує на зміни кількості. Ці зміни припускають можливість зменшення або збільшення кількісних характеристик, при цьому предмет або явище до певного моменту не втрачає своєї якісної визначеності. Часто поступові кількісні зміни називаються еволюцією, а докорінні кількісні зміни - революцією.12. Рефлексія як форма діалектики в сфері сутності.

Рефлексія - роздум особи про саму собі, коли вона вдивляється в сокровенні глибини свого внутрішнього духовного життя. Не рефлексуючи, людина не може усвідомити того, що відбувається в його душі, на його внутрішньому духовному світі. Рефлексія занурює нас в глибину нашого самозвеличання. Тут важливі постійні підсумовування скоєного. Оскільки людина розуміє себе як розумна істота, рефлексія належить його природі, його соціальній наповненості через механізми комунікації: рефлексія не може зародитися в надрах відособленої особи, поза комунікацією, поза залученням до скарбів цивілізації і культури людства.

Рівні рефлексії можуть бути вельми всілякими - від елементарної самосвідомості до глибоких роздумів над сенсом свого буття, його етичним вмістом. Осмислюючи власні духовні процеси, людина незрідка критично оцінює негативні сторони свого духовного світу, погані звички і тому подібне Пізнаючи себе, людина ніколи не залишається таким же, яким він був раніше.

13. Формальна і діалектична суперечність. Боротьба протилежностей як філософська проблема.


Формальна суперечність це лише відносини протилежностей. Відношення, що характеризується єдністю протилежностей і водночас постійною боротьбою між ними, називається суперечністю. Кожна річ, явище, процес являють собою єдність протилежностей: плюс мінус; інтеграл - диференціал, асиміляція дисиміляція, змінність - спадкоємність, виробництво - споживання, добро - зло, комічне - трагічне і таке інше. Отже, суперечність - це єдність взаемовиключаючих сторін, моментів, тенденцій речі, явища, процесу. Але, не дивлячись на внутрішню суперечливість, кожна річ, процес являють собою єдине. Діалектична суперечність - це взаємодія протилежних сторін і тенденцій, що взаємовиключають одна одну і разом з тим знаходяться у внутрішній єдності і взаємопроникненні, виступаючи джерелом саморуху і розвитку об'єктивною світу і пізнання. Отже, структуру суперечностей створює відношення протилежностей, їх єдність і боротьба. Зіткнення протилежностей, їхня взаємоборотьба є внутрішнім джерелом будь-яких змін, будь-якого розвитку. Єдність відносна, боротьба абсолютна. Протилежність - філософська категорія, котра відображає сторони, властивості, тенденції, процеси в предметах і явищах, що взаємозумовлюють і взаємовиключають одне одного. Відношення між протилежностями, їхня єдність і боротьба є суперечністю, що являє собою джерело будь-якого руху і розвитку. Боротьба протилежностей означає, що протилежності не лише взаємозумовлюють, а й взаємовиключають одна одну, і, взаємодіючи, стикаються між собою, вступають у взаємоборотьбу, що може набирати різних форм.

Єдність протилежностей являє перш за все їх взаємопок-ладеність, тобто те, що протилежно діючі сторони не тільки заперечують, але й взаємно обумовлюють одна одну, складаючи нерідко єдність цілого. Якщо зникає один бік протиріччя, другий перестає існувати. Єдність протилежностей виявляється у тому, що між протилежностями має місце певне співпадання, їх взаємопроникнення, тотожність у тих або інших моментах, тенденціях. Важливим моментом єдності протилежностей є і те, що вони можуть взаємно переходити одне в одне, і в цьому найбільш повно виявляється їх тотожність. Протилежносте перебуваючи в єдності, неперервно взаємодіють між собою. Вони не тільки взаємообумовлюють і покладають, але і заперечують одна одну, протидіють у процесі розвитку. Ця взаємодія протилежностей і являє їх боротьбу.

14. Розвиток як форма діалектики в дійсності. Заперечення та самозаперечення в діалектиці.

Важливим принципом діалектики є принцип розвитку, тобто розуміння розвитку як вічного і нескінченного процесу зміни старого новим, одних явищ і процесів іншими. Безперервний рух і розвиток, взаємоперетворення і перебудова предметів і явищ -- це одна зі значних рис і форм буття матеріального світу,] бо рух і розвиток є необхідною і суттєвою, невід'ємною властивістю матерії, без якої вона не може існувати.Рух – будь яка зміна. Розвиток, однак, розглядається як рух у певному напрямку, переважно як рух поступовий, прогресивний, висхідний. Це значить, що будь-який предмет, явище, система, як і весь світ взагалі, не просто змінюються, а завжди переходять у нові стани, що раніше не існували, ніколи не повторюють з абсолютною точністю стани, які вже існували.

Існують дві різні тенденції розвитку: 1) висхідна, прогресивна, перехід від простого до складного; 2) низхідна, спадна, регресивна, перехід від складного до простого. Діалектичному розвиткові притаманні такі ознаки, то відрізняють його від руху взагалі': по-перше, діалектичний роз- виток виступає не просто зміну одних станів матеріальної системи на інші, не просто зміни їх кількісних характеристик, а якісні аміни, структурну перебудову системи, що розвивається; по-друге, діалектичний розвиток є спрямованим процесом змін, що передбачає певну послідовність проходження системою специфічних для неї ступенів; по-третє, діалектичний розвиток є де тільки спрямованим, але й незворотним процесом, тобто реальні предмети, явища, що змінюються у просторі і часі, виявляються неповторними у своїх індивідуальних рисах; четвертим важливим моментом розвитку є й те, що він яаіяє собою внутрішню за своїм джерелом зміну матеріальних об'єктів, тобто діалектика тлумачить розвиток як саморозвиток, що здійснюється з причин, що закладені у самих матеріальних об'єктах.Таким «чином, розвиток являє собою певну форму аміни вза-/аіі, особливий вид руху, якому притаманні закономірні, спрямовані, ш'зворотні, якісні зміни матеріальних об'єктів. Діалектичне заперечення виступає насамперед як зумовлена суперечливістю предмета внутрішня неминучість його якісного перетворення. Все існуюче має свої внутрішні суперечності, що наростають, загострюються і зрештою досягають такого стану, коли розвиток предмета стає неможливим без їхнього розв'язання. цикл розвитку суперечності має такий вигляд: зародження суперечності (вихідний момент), потім однобічне розв'язання, перше заперечення, тобто перехід у протилежність. Повне розв'язання має місце за умов другого заперечення, коли відбувається другий перехід у протилежність.

Таким чином, діалектичне заперечення означає не просте, механічне відкидання старо! якості, а її подолання, що включає момент внутрішнього зв'язку зі старим, утримання та збереження позитивного змісту старої якості і тим самим становить умови дальшого розвитку, можливість новою заперечення. Сутністю закону є відображення напряму і форми процесу розвитку і внутрішніх етапів окремого розвитку явища.

15. Діалектика як теорія і метод. Діалектичні принципи побудови системи філософського знання.

Філософів завжди цікавили не тільки проблеми теорії, тобто тлумачення, пояснення світу, але її проблеми методу, тобто шляхів, заходів і прийомів науковою пізнання і перетворення світу.філософською теорією, методом, методологією наукового пізнан ня і творчості взагалі виступає діалектика, що в перекладі з грецької кої мови означає мистецтво вести бесіду, суперечку. Через діалектичні принципи робится спроба пояснити розвиток всіх процесів без вийнятку. Важливішими вимогами діалектичного підходу до аналізу дійсності є, по-перше, всебічний аналіз; по-друге, дослідження об'єктів у розвитку, сачорусі; по-третє, включення у повне визначення об'єкта усіх моментів, що дає практика; учетверте, конкретно-історичний підхід, тобто врахування умов місця і часу, зв'язків і відносин, у яких знаходиться предмет у даний час. Діалектика як логіка виробляє необхідні вимоги до пізнання:

1) Вимога об'єктивності –зв'язок теорії і практики, практика як критерій істини.2) Вимога системності спрямовує мислення на перехід від явищ до їх сутності, до пізнання закономірностей, а також необхідних, суттєвих зв'язків предмета, що розглядається, з оточуючими його предметами і процесами. 3) принцип історизму поширює і поглиблює уявлення про даний предмет. 4) осмислення діалектичної суперечливості розділяється на низку нормативних правил, регудятивів пізнання: виявлен-ня суперечностей, єдності протилежних сторін, тенденцій; роздвоєння єдиного і пізнання його суперечливих частин; виявлення тенденцій змінювання протилежностей і суперечності у цілому; застосування у пізнанні предметного протиріччя різних, у тому числі протилежних, засобів; використання на практиці установки на поєднання протилежностей як на один із способів розв'язання протилежностей і деякі інші.

Крім названих універсальних принципів (об'єктивності, системності, історизму, діалектичної суперечливості), слід виділити специфічні внутрішньонаукові припцнии: сходження від абстрактного до конкретного і єдності логічного та історичного, що одночасно виступають методами наукового пізнання
Категорія: Інше - різне | Додав: djkvinta (20.05.2012)
Переглядів: 2371 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Форма входу
Адміністрація
Пишіть
Ваші пропозиції,
чи питання
на
e-mail: kvinta77777@gmail.com
РАДІО Dj Kvinta
RADIO MELOMAN
СЛУХАТИ
Віджет
Категорії розділу
Навчання [40]
Шпаргалки, підготовка до екзаменів, статті
Реклама - Ваші повідомлення [0]
Інше - різне [73]
Філософія (СПЕЦІАЛІСТ) [0]
Пошук
Наше опитування
Який стиль музики вам найбільше подобається??
Всього відповідей: 168
Друзі сайту
Статистика
Реклама

Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний хостинг uCoz